Visioner

Hadsund Modellen

I Hadsund provsti er præsterne inddelt i 3

præste-teams, som hver har fået tilknyttet en ekstra præsteresource betalt af ligningsmidler.

Vi har således tilkøbt det, der svarer til 3 fuldtids præstestillinger.

De ekstra præsteresourcer skal gøre det muligt, samlet set at forøge de kirkelige tilbud i provstiet på udvalgte fokusområder f.eks. børn/unge og diakonalt arbejde.

De 3 præster, som betales over provstiets ligningsmidler, indgår således i sognene på lige fod med provstiets øvrige præster.

Målet er, at alle i præsteteamet arbejder sammen om at løse de præstelige opgaver, så at de alle får overskud i dagligdagen til at følge med en stigende efterspørgsel på tilbud.

 

Provsti, Provstiudvalg og menighedsråd arbejder løbende med visionsarbejdet

Hver menighedsrådsperiode starter og slutter med et fællesarrangement for menighedsråd, præster, ansatte og provstiudvalgsmedlemmer

 

 

Når en ny menighedsrådsperiode er startet  afholdes der en fælles visionsdag, hvor de nye menighedsråd får inspiration fra det tidligere visionsarbejde.

 

Menighedsrådene får også mulighed for at udvikle og fastsætte visionerne for den periode, der lige er startet.

Hvad vil vi gerne, hvad skal vi arbejde på at opnå i fællesskab og hvad skal provstiudvalget prioritere, når der tildeles økonomi, er nogle af de vigtige spørgsmål, der drøftes denne dag.

Når en menighedsrådsperiode er ved at være slut og der igen skal være valg til menighedsråd, afholdes der et evalueringsarrangement.

 

Hvad nåede vi, hvad blev en succes, hvad vil vi gerne give videre til de kommende menighedsråd?

2022-2025

I 2021 var menighedsråd, præster, ansatte og provstiudvalget igen samlet for at tale om visoner og samarbejde.

Resultatet af denne indholdsrige og berigende dag, blev en inspirationsfolder med Pejlemærker, som menighedsrådene kan tage udgangspunkt i, når de arbejder videre med visonsarbejdet lokalt. 

Pejlemærkerne indgår også i Provstiudvalgets arbejde med at understøtte samarbejde på tværs af sognegrænser og faciliterer fællesarrangementer til fremme af kirkelivet i hele provstiet.

De fem pejlemærker er:

  1.  Mangfoldige gudstjenester
  2.  Diakoni og omsorg
  3. Kirkens rolle i lokalsamfundet
  4. Kirke for alle generationer
  5. Samarbejde mellem sogne

Pejlemærkerne og indholdet er siden blevet drøftet fælles mellem rådsmedlemmerne på tværs af sogne, men er endnu vigtigere blevet til gode udbytterige samtaler lokalt i de enkelte råd.

Dorthe Ejsing Sørensen, der er formand i Vebbestrup menighedsråd, fortæller:

- Pejlemærkerne blev udgangspunkt for en visionsdag i vores sogn. En hel dag med gruppedrøftelser, walk’n’talks og fælles visionsarbejde for, hvordan tankerne kan blive til konkrete tiltag her hos os. Der var forslag om at tilpasse vores familiegudstjenester, så også ældre føler sig inkluderet og kan få glæde af børnenes smil og være med i et spisefællesskab med familier. Vi tænker at starte nye aktiviteter og gudstjenestetilbud. Blandt andet aftener med refleksion og strik, som vi tænker, skal hedde ”Masker med mening”.

VIl du læse mere om Pejlemærkerne?

Inspirationsfolderen

Klik her for at åbne Hadsund Provsti Folder om pejlemærker 2022-2025